Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016 | National Eisteddfod Of Wales 2016

Baroque Boutique Exhibiting at 2016 National Eisteddfod

Held during the first week of August every year, the National Eisteddfod is a celebration of the culture and language in Wales.

The festival travels from place to place, alternating between north and south Wales, attracting around 150,000 visitors and over 250 trade stands and stalls.

BAROQUE BOUTIQUE STAND 219-220

We will be exhibiting at the Eisteddfod all week and our stand is near the main entrance. We will also be showcasing the latest designer wear at our daily 2pm fashion show. Please come along and say hello!

The history of the Eisteddfod in Wales can be traced back to 1176, with the modern history of the organisation dating back to 1861. The festival has been held every year, other than 1914, when the outbreak of the First World War saw it postponed for a year.

Baroque Boutique Exhibiting at 2016 National Eisteddfod

Traditionally a competition-based festival, attracting over 6,000 competitors every year, the festival has developed and evolved over recent years, and whilst the competitions form the central focus for the week, the Maes (site) itself has grown and developed into a vibrant festival with hundreds of events and activities for the whole family.

The Eisteddfod is the natural showcase for music, dance, visual arts, literature, original performances and much more. Encompassing all aspects of the arts and culture in Wales, it is an inclusive and welcoming festival, which attracts thousands of Welsh learners and those who do not speak the language as well as Welsh speakers every year. Translation services are available in the Pavilion and bilingual information is available. We also have a centre for learning Welsh on the Maes.

Baroque Boutique Exhibiting at 2016 National Eisteddfod

Described as Wales’ leading mobile regeneration project, Eisteddfod week is the highlight of a two year community project, bringing together people of all ages and backgrounds from a different part of Wales every year.

With a mix of outreach work, lifelong learning and volunteering opportunities, the community project steers the preparations for the festival, giving local people a chance to make their mark on our national festival.

Most of Wales’ leading writers, musicians and poets have competed at the Eisteddfod, with many performers appearing on a national stage for the first time during the festival.

For more information about the Eisteddfod please visit the website www.eisteddfod.wales

To buy Eisteddfod tickets please click on this link.

BAROQUE BOUTIQUE STONDIN 219-220

SIOE FFASIWN DDYDDIOL AM 2PM EWCH I STONDIN 219-220 GER Y BRIF FYNEDFA

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant a’r iaith yma yng Nghymru ac fe’i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn.

Mae’r ŵyl yn teithio o le i le, gan ymweld â gogledd a de Cymru bob yn ail, a denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau.

Gellir olrhain hanes yr Eisteddfod yn ôl i 1176, gyda hanes modern y sefydliad yn dyddio’n ôl i 1861. Mae’r ŵyl wedi’i chynnal bob blwyddyn, ac eithrio 1914, pan y’i gohiriwyd am flwyddyn oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn draddodiadol, mae’r Eisteddfod yn ŵyl gystadleuol, sy’n denu dros 6,000 o gystadleuwyr bob blwyddyn. Mae’r ŵyl ei hun wedi datblygu ac esblygu dros y blynyddoedd diwethaf, ac er bod y cystadlaethau yn ganolbwynt canolog ar gyfer yr wythnos, mae’r Maes wedi tyfu i fod yn ŵyl fywiog gyda channoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.

Yr Eisteddfod yw’r ffenest siop berffaith i gerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a llawer mwy. Gan gwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru, mae’n ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy’n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg a’r rhai nad ydynt yn siarad yr iaith, yn ogystal â siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn. Ceir offer cyfieithu yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos, a chanolfan arbennig ar gyfer dysgwyr ar y Maes.

Disgrifiwyd yr Eisteddfod fel prosiect adfywio teithiol blaenaf Cymru, ac wythnos yr Eisteddfod yw uchafbwynt prosiect cymunedol sy’n para dwy flynedd, gan ddod â phobl o bob oedran a chefndir o gymunedau mewn rhan wahanol o Gymru ynghyd bob blwyddyn.

Gyda chymysgedd o waith all-ymestyn, prosiectau addysg gydol oes a chyfleoedd gwirfoddoli, mae’r prosiect cymunedol yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl, gan roi cyfle i bobl leol wneud eu marc ar ein gŵyl genedlaethol.

Mae’r rhan fwyaf o awduron, cerddorion a beirdd blaenllaw Cymru wedi cystadlu yn yr Eisteddfod, gyda llawer o berfformwyr yn ymddangos ar lwyfan cenedlaethol am y tro cyntaf yn ystod yr ŵyl.